Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


consul_2715

CONSUL 2715

Inovovaný systém Consul 271.

Popis systému

Consul 2715 je prvním zařízením této inovované řady. Je určeno pro použití v centralizovaných a decentralizovaných výpočetních systémech zpracování hromadných dat, operativního řízení a racionalizace kancelářských prací. Jde o samostatné stacionární pracoviště pro jednoho operátora v provedení „na stůl. Je navrženo pro nepřetržitý provoz v normálních klimatických podmínkách.

Operátor má k dipozici klávesnici, zobrazovací jednotku, 1-3 záznamníky na pružný magnetický disk 200 mm, řídicí procesor s operační pamětí 128-512 kByte, 1-2 sériové mozaikové tiskárny a sériový komunikační adapter. Ve spojení se základním aplikačním software umožňuje okamžité nasazení v oblasti přípravy dat pro nadřízené výpočetní systémy (pořizování, kontrola, předzpracování, přenos) a oblasti racionalizace kancelářských prací (kartotéky, textové úlohy, operativní plánování).

Pomocí vyšších programovacích jazyků je možno efektivně řešit libovolné úkoly v hospodářské a administrativní oblasti (fakturaci, skladovou evidenci, obsluhu terminálové stanice operativního výpočetního systému). Programy pro řešení těchto úloh si uživatel vytváří a odlaďuje sám na témže stroji za pomoci standardních obslužných programů.

Zařízení je vybaveno výkonnou diagnostikou. Standardně jsou dodávány testy probíhající automaticky při každém zapnutí stroje, volitelné operátorem a umožňující kontrolu správné funkce jednotlivých uzlů a periferií zařízení. Některé varianty stroje jsou dodávány i se servisními a diagnostickými přípravky, umožňujícími vyškolenému techniku uživatele lokalizaci a opravu závad.


Sestava modulů

CONSUL 2715 je stolní zařízení složené ze tří samostatných modulů a tisku, vzájemně propojených kabely s nezaměnitelnými konektory, tj. modulu obrazovky, modulu elektroniky, modulu klávesnice a tisku.

Modul obrazovky o rozměrech 525 x 385 x 275 mm obsahuje analogovou zobrazovací jednotku, jeden až tří záznamníky na flexibilní disk 200 mm CONSUL 7114 nebo CONSUL 7115. Analogové zobrazovací jednotka je osazena speciální obrazovkou se zeleným luminoforem a antireflexní úpravou stínítka, umožňující zobrazení 648 x 400 bodů, což představuje 2000 znaků v rastru 8 x 16 bodů. Generátor znaků generuje 256 grafických kombinaci. Záznamník na flexibilní disk má kapacitu 0,25 - 1,2 MB podle typu diskety a způsobu záznamu.

Modul elektroniky o rozměrech 525 x 385 x 140 mm obsahuje veškerou řídící elektroniku s řídícím procesorem sestaveným z bipolární mikroprocesorové stavebnice, operační pamětí 128 - 512 KB zabezpečenou příčnou paritou, řadič analogové zobrazovací jednotky s pamětí snímku a generátorem znaků, interfejsovými obvody pro připojení klávesnice, flexibilních disků, modemu a otisku. Modul elektroniky obsahuje napájecí zdroj s kontrolním blokem a síťový spínač.

Modul klávesnice je tvořen samostatnou plochou klávesnicí o rozměrech 520 x 235 x 30 mm se stavitelným sklonem a polohou. Klávesnice má možnost volby čtyř přeřazení a 96 kláves, numerická a funkční část je oddělena od základního pole kláves. Je možná programová volba funkčních tlačítek („softkeys“) kdekoliv v klávesovém poli. Pro tento účel je klávesnice vybavena zásobníkem štítků pro popis těchto kláves. Klávesnice je vybavena akustickou indikací zpracování- stisknuté klávesy a akustickým upozorněním obsluhy.

Tisk - jako otisk je možno připojit sériový tiskací mechanismus CONSUL 211-5, CONSUL 212 nebo libovolný otisk s interfejsem CENTRONICS. Mohou být připojeny dva otisky i různého druhu.

Zařízení je napájeno z jednofázové sítě 220 V (+ 10 % - 15 %) o kmitočtu 48-62 Hz. Příkon bez otisku nepřesáhne 350 VA, hmotnost bez tisku je menší než 40 kg.

Programové a funkční vybavení

Programové a funkční vybavení se skládá z operačního systému, funkčního programového vybavení a systémů programování.

Operační systém obsahuje:

 • automatický test stroje po zapnutí napájení a soubor testovacích programů periferních zařízení
 • zavaděč programů
 • vstupně-výstupní řídící systém periferií
 • interpretační a překládací část assembleru BAL (Basic Assembly Language) včetně prostředků pro ladění

Operační systém umožňuje nezávislý chod až osmi programů současně. V operační paměti zabírá 64 KB.

Funkční programové vybavení obsahuje:

 • soubor obslužných programů zabezpečující pohotové nasazení při rutinních pracích v oblasti přípravy dat, vstupu, kontrole, změně, hledání, kopírování, alokaci médií, inicializaci médií, kontrole médií, výpisu dat, opravě dat po havárii stroje
 • soubor programů pro textové aplikace
 • programy pro třídění a slučování SORT a MERGE
 • komunikační programy

Systémy programování jsou reprezentovány:

 • programový systém DE/RPG
 • jazyk řídících procedur PCL
 • jazyk obecného užití BASIC

Dále je možno použít program a programové systémy vytvořené uživateli pro zařízení CONSUL 2713 a CONSUL 2714 v jazyce BAL, které jsou slučitelné na úrovni zdrojového textu.

Přínosy

CONSUL 2715 přináší uživatelům systémů CONSUL nové možnosti v oblasti malé kancelářské techniky. Uživatelský přínos zařízení CONSUL 2715 je následující:

 • zařízení pracuje s plnou češtinou i v systémových hlášeních
 • možnost multiprogramového chodu stroje, což umožňuje velmi efektivní využití, zvlášť při činnosti v sítích přenosu dat
 • zobrazení pracuje v organizace 24 řádek po 80 znacích a jeden stavový řádek, zobrazuje úplnou českou abecedu malých a velkých písmen v rastru 8 x 16 bodů, zobrazuje šest základních typů polí (normální, inverzní, podtržené, s oddělovači, zvýšený jas, blikání)
 • bodový otisk úplné české abecedy malých a velkých písmen s maximální rychlostí 180 zn/sec
 • klávesnice standardního českého psacího stroje doplněná o dekadickou klávesnici a pole funkčních kláves
 • přenos dat po pevných nebo komutovaných telefonních linkách ve dvou nebo vícebodovém spojení znakovou procedurou BSC s maximální rychlostí 9600 bit/sec, přenos dat na pozadí
 • záznam dat na diskety 200 mm jedno i oboustranné ve formátu dle ISO 5654 a ISO 7065, záznam dat v čs. kódu dle ISO ITC 97/SC2N/ S07 nebo v kódu dle zadání programátora, možnost ochrany dat před zneužitím
 • instalaci si provádí zákazník sám dle instalačního předpisu
 • na zvláštní objednávku se dodává úplná servisní aparatura a sada náhradních bloků, pomocí kterých se může zákazník sám pomocí vyškoleného personálu provádět pozáruční servis

Příručky a soubory ke stažení

Dobová reklama z tiskuZdroje:

 • SLÁMA, Karel. Komplexní informace: Systémy CONSUL 2715, 16, 17: 8. seminární školení k využití výpočetní techniky Olomouc říjen 1988 - sekce G. Olomouc: Krajský výbor komitétu pro věd. řízení ČSVTS v Severomor. kraji, 1988.
 • Časopis ELEKTRONIKA 2/90,
 • Časopis ELEKTRONIKA 10/89.
consul_2715.txt · Poslední úprava: 2020/09/20 19:07 autor: skovajsa

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki